Conectate con nosotros

Pichincha Markapi

Shuk chapakpa utka llankaywan harkashkami ama shuwachun shuk runakunata aparik antawa ukupi.

Publicada

en

Kay chillay tuta 27 sasi killa, shuk chapakmi purikushka kay runakunata aparik intercantonal antawa ukupi, chimpapurashkami llakichik runakunawan paykunami kay antawa ukupi llakichishpa shuwanata munashka.

Kay llaki ruray paktashkami  avenida Simón Bolívar, llakta ñan kay  Quicentro Sur. Hatuna wasikuna llakta ñanpi llukshishkami chusku runakuna kay  aparik antawa purikukpimi shuk runamanta kay  revólver illapa  hayñiwan, umapi wantashka kay antawata apakta, kipataka ña tukyachishpa rimarishkami kunanka shuwakrinimi nishka, shinallatak kimsa runakunaka ña machachishka kay antawapi purikunata shuk kuchunawan.

Kay llakichita rikushpa, shuk sargento de la Policía mashi chapak rikushka kay antawapi, ña utkami paktachishka kay juramento de garantizar y velar por la paz ciudadana ari nishkata, rimarishkami ariyachi kay illapa hayñita, shinapash mana uyashkachu, ña rikushkami kay antawapi purik runakuna shinallatak paypak kawsay llakita apakukpi, ishkay kutin paypak illapa hayñiwan tukyachishka, kay runapa aychapi.

Kay runa chukririshka kay antawapa uchilla punkutami llukshishka, shinallatak shuktak runakunata ña hapishkami kay runakunapa yanapaywan, ña chapakkunapa makipi churashkami, kay runakunapa shutikuna Rafael R. Ch., de 17 wata shinallatak  Winston C. C., de 21 wata runakuna

Ña utkami hapishka chikan chikan llankaymanta mashi chapakkuna, rikurayay ruraykunata rurashka kay llaktapi hapishkami Luis M. M., de 27 watayuk runata chukririshkata, (charishkami ñawpakman shuwashpa llakichishkata) kay runata ña utka apashkami hampina wasiman kay hampirina wasipi sakirishka chuk chapakmi wakaychikun.

Imaykuna kanmi shuk illapa hayñi shuk kuchuna shinallatak shuk karu uyarik.

Mamallaktapa chapak ashtawanmi kay llankaykunata paktachinka kay kamachikunata paktachinapa, ayllukuna kasilla kawsayta paktachishpa tukuy mamallaktapi. Luis P./DNCE.

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *