Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Quito kulla suyupi riksinalla shuwakkunata hapishka.

Publicada

en

Mamallaktapak chapak Distrito Quitumbe, llaktapi chapakkuna, hapishkami ishkay yana runakunata, shuway apushkaypi antawa pushakta volqueta Hino antawa, PCD-3519 riksichik, chapakpak llankayka paktashkami 17 Ayriwa killa Turubamba llakta, Quito kullu suyu kitypi.

Chapakuna kayta yachashpa rishkami “Ciudad Jardín” ayllullaktaman, chaypimi hapishka llakichishka runata, chay runami willashka kay llakimanta, hatun llakika tukushkami kay antawapimi allpa rumita apakushka Pomasqui llaktamanta, Guamani llaktaman, ña utkuñan San Juan llaktañan kuchullapi shayarishka samarinkapak, chaypimi chusku runakuna llukshishka chay antawaman manchachishpa paypak warmitapash, illapa ayñiwan ña manchachishpaka antawa ukupimi churashka.

Llakichishka runaka willashkami, chay pachamantami kay antawataka llakichik runakuna apashka chay shuk runaka Colombia llaktaruna rikchakmi kashka, allpa rumita shitashka washaka, purishkami kulla suyuman Ciudad Jardín sobre la Av. Simón Bolívar, llakta ñanman chayakushpaka ishkay runakunaka shitashpami chay antawataka ayllukunanti, shuk makanakuytami chay shuwakunaka charishka, chaymi llakichishka runakunaka yanapayta mañashka, llaktañanpi purik antawakuna.

Mejia Kitypi shuk chapakpa antawa purikushka chay llaktata, chaymi willashka Anki uyarikman, chay washa kayshuk llankakunaman Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Quitumbe, llakta chapakkunaman paykunami chikan chikan rikurayay ruraykuna mashkayta rurashka, llakta yura ukupi chaypimi hapishka llakichikkunata.

Chay runakunata mashkakpika hapishkami, shuk pistola illapa ayñi, Taurus shutiwan, shuk muyukuna aparik, 11 muyukuna, revólver illapa ayñi, ayllu rurashka, 5 muyukuna mana tukyachishka, chusku karu uyarikkuna, shuktak kunapash.

Kay runakunaka, imaykunawanmi apashka Unidad de Flagrancias de Pichincha, llankay kamakpi apuk kunapak makipimi churashka.

 Hapishkakuna:

Miguel M. M. (21 watayuk)

Styalin Patricio R. M (19),

DMQ/ Traductor Luis Paca/ DNCE.

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *