Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Ecuador llaktapi Chapakkuna Karurikuchikpi willachik rimashkata shitarinmi

Publicada

en

Ecuador llaktapi Chapakkuna, Comandante pushak, General Superior Marcelo Suárez runa tukuykunapak shutipi rimanakuyman kayakpi mana arinirka, karu uyachikpi willachikka llaktapi llakichiyta yanapash llankashkatami mana allikan nishka.

Ecuador llaktapak shustarinami rikurin, kay llakta imashinalla kawsay mana riksishka achillami riksirin, ñukanchik llaktaka shukllami kan, shinallatak kay llaktapimi tawka ayllu llaktakunapash kawsan. Chimpapurashpa rimay, pakta ushayta mana allita charina, illapakunata charishkawanka Mamallakta pakta kawsakushakata chimpapuraymi rikurin, kayshinaka tukuy shuk llaktashina kawsayta wakllichina munay tiyashkashinami riksirin.

Ecuador llaktapi chapakkuna pakta yachayta charishpa llankakushkamantaka mana paktachu nishpa shuk karurikuchik ankipi willachik warmi rimashkata shitarinchikmi, llaktapi pakta llankakushkata mana riksirina munaywan, ñukanchik tukuypacha llaktapak llankakushkata shinallatak pakta yachaywan 76 watakunata ña llankamushkata wakllichina munaywan rimarishkami rikurin. Ñukanchikpak llankayka llakta pakta kawsay charinapak, kamay paktachinapak, mamallaktapi hayñi tiyanapak llankaymi kan; kayshina llankaytaka llaktayuk, Ista llakta ayllukunapash riksirishkami; Ñukanchikmi llaktapi mushukyayta, alliman paktaytapash pushashkanchik, chaymantami; ñukanchikpak llankayta punchanta mushukyachina yuyaywan Ecuador llakta ayllukunata pakta pakta kawsachunmi, ñukanchikman mamakamachiy rikuchishkata paktachishpa: “Llaktayuk mutsushkapi, llaktayuk kasiklla kawsachun, paypak hayñita pakta charichun, llakta ukupi ayllukunapash alli kawsachun yanapanapimi” llankakunchik.

Kay tantanakuyta Hatun Pushakkuna, Mamallaktapi Chapakkunata riksishpa yanapanayta chayachin, ñukanchikka paykunapak llankashkata rikushpa shunkumanta kushillami kanchik.

Mamallaktapi Chapakkuna tukuyllami makipurashpa Dr. José Serrano Salgado, Ministro del Interior pushak runa llakichik runakunata chimpapurashpa, mana kunkashpa, llaktayuk kasiklla kawsayta charichun llankakushkamanta yanapanchik, chaypakka Ecuador llakta ayllukuna pakta yanapanapak sumaychashkatami chaskishkanchik.

Richard Ramírez DNCE.  TRADUCTOR SGOS LUIS ANRANGO DNCE

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *