Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Cumbaya rurayripi hapishka ishkay mana riksishka runakunata

Publicada

en

Mamallaktapak Chapak willanmi ayllullaktayukman, Colombia llaktamanta  ishkay runakunata hapishka imay shuwashkakunata pakashpa charikurka 19 Panchi killa Cumbaya llaktapi.

Kay mana riksishka runapak shuti  Ricardo Alfonso G.,  22 wata payta killkashkami  shuk killka panka paktachikpi shuwashkamanta shinallatak  Edgar Danilo R., ( 27) wata runata hapishka llankay rikurayaypi, Renault antawa PXK-352 riksichik, ankas tullpu, kay antawapimi kallpakurka riksinallakuna, paykunapak makipi charikukta hapishka chapakkuna.

Shuk waranka, ishkay patsak kanchis chunka pichka

Shuk karu rikuchik

Pichka karu uyarikkuna

Shuk antanikik, shuktak ima hillaysapakuna.

Kay hapishka riksinalla runakunaka,shuwashkata pakashkamantaka ashtashkami Paktachiy llankaywasiman tapuykunata huntachik pankapi killachun.

Yuyaysapa llankay riksichik runakunaka willanmi kay huchallik killkakamaypika rikuchirkami kay runakunaka shuk llakichik tantanakuypimi llaktawasikunapi hatuykunapi shuwashpa purikurka Valles ayllullaktapi  Traductor Luis Paca Dnce

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *