Conectate con nosotros

Azuay Markapi

Chinkarishka ayllukuna mashkana shuk niki yachaymi kallarin

Publicada

en

Llakta Chapakkunaka, chinkarishka ayllukuna mashkana shuk niki yachaypi kallarin, kay yachayka Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión shinallatak Secuestros (Dinased) rikuk mushuk tantanakuypi llankanapakmi chapakkunaka yachakunkuna.

Dinasep tantanakuyta pushak,  Coronel Carlos Alulema, kayshina yachaywanka chinkarishka ayllukunata, runakuna wañuchiyta, wasi ayllukuna waklliriyta harkanapak ancha minkariymi kan nirkami. “Ñukanchikka llankanapak rikuchishka pachakunata yalli, mana samashpami chinkarishka ayllukunata mashkakunchik”, kashnami, yachanaman 143 yaykuk ayllukunapak llankay kallarichiypi willachirka.

Estado Mayor pushak, General Inspector Hugo Rocha, rimaypika Dinasep tantanakuyka, Llakta pushak yanapashkawanmi wiñarirka, kayshinami wakllirishka ayllutaka paypak wasi ayllukunaman kutichishkanchik. Shinallatak kay chawpi watapimi kay llakikuna chimpapuranapak imashinalla llankaykuna sinchiyashkata riksichiy tiyanka, nirkami.

Kay yachaykuna sukta killami paktanka, 27 puncha kulla killa 2014 wata kallarinka. Kay yachaykunatami riksinkauna:  Antropología Forense, shinallatak imashinalla llakitukushkata tantachinapak Técnicas Forenses, medicina general, inteligencia electrónica, shuktak yachaykunapash paktanka. Mexico, Colombia llaktamanta amawtakunami yachachinka. Yachayta tukuchik chapakkunaka 9 suyu llaktakunamanmi rakishka kanka.

Kayshina llankay kallarichiy raymika awaki 27 puncha, 10:00 tutamantami paktarirka, kaymanka Llakta ukupi Kamachik, Llaktapak Chapakkuna, akllashka ayllukunapashmi chayarkakuna.

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *