Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Chikanyachirkami apushkay “Los Chorongos huchapi tantarishkata

Publicada

en

Orellana Markapi chapakkuna chikanyachirkami shuk apushkay “Los Chorongos”  tantarishka huchallikunata, paykunaka shiraytami hatukurka kay llankaytaka paktachirkami 20 Panchi killa 2014 watapi kay llankaypika hapishkami sukta chakrurishka runakunata

Ayllukunami huchachirka hapichun Segundo Roberto V., alias el Chorongo  y   Edgar Bernardo V., alias “La Loba” wawkintikkuna paykunami llakichik tantanakuypak pushak karka, chay kallari tapuykunapika huchallik runakunaka charirkami utka mikuy hatuna wasita, chaypimi chakruchishpa shirayta hatukurka, ashtahuan hapishkami Vicente Fernando M. P.,  Gorgue Washington M. L., Rubén Enrique C. y  Alan Daniel Ll. J.runakunata

Hapishka runakunapak makipi chapakkunaka hapishkami, kimsa uchilla antawa, chaypimi purishpa shirayta hatukkarka, kimsa karu uyarikunata, shuk antawaku mikuna hatunapimi chunka kanchis uchilla wakichinapi shirayta hapishka

La invasión llaktapika GEMA shinallatak DINAPEN chapakkunami hapishka shuk uchilla antawa, ishkay karu uyarikuna, shuk waranka, chunka shuk uchilla wakichinapi shirayta

Chaymantami chapak llankaykamay niki arinishkata yanapan, ayllukuna allí kawsaypak anchuchin kay tantari huchallikkunata ayllullaktakunapi Traductor Luis Paca/DNCE

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *